Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Adresa :

ALGY SPORT s.r.o.

Na kúte 467/8

034 01 Liptovská Štiavnica

Tel . : +421 910 761 818

Email : info@algysport.sk

IČ : 52 411 206

DIČ : 2121037523

Zápis v OR: Okresný súd Žilina,

vložka 72409/L

Bankové spojenie:

FIO BANKA, a.s.

č.ú. 2901658845/8330

IBAN: SK66 8330 0000 0029 0165 8845

BIC: FIOZSKBAXXX


2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.algysport.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. Na objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky

Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.


3. Zaslanie tovaru

V prípade tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie však pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 2-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade neobvyklých typov tovaru, je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.algysport.sk v sekcii "košík", alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté. Pokiaľ zakazník omylom obrdží chybnú dodávku tovaru, je poviný tovar poslať naspäť. V takomto prípade sú mu uhradené náklady na poštovné, maximálne však v hodnote 20,- EUR.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 


4. Osobný odber tovaru

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzke rezervovaný. Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.


5. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v prevádzke dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkach www.eski.sk alebo nie. V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku tovaru, ktorý bol pre neho špeciálne objednaný (na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy), je stanovený storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček alebo iný bonus, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde zo strany spotrebiteľa k odstúpeniu od kúpnej zmluvy alebo vrátenie časti tovaru, vďaka ktorému dôjde k zníženiu celkovej ceny objednávky pod hranicu, ktorá spotrebiteľa oprávňuje k získaniu bonusov a darčekov, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do chvíle odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník

dodávateľovi všetky prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@algysport.sk alebo písomne v prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru apod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru.


6. Ochrana osobných údajov

6.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na internetový obchod ALYGY SPORT s.r.o., ktorá je na účely tohto vyhlásenia súčasne správcom osobných údajov (ďalej len "správca") subjektu osobných údajov.

6.2 Subjektom osobných údajov je užívateľ internetového obchodu algysport.sk, ktorý vyplnil a odoslal objednávku v tomto

internetovom obchode alebo uzavrel kúpnu zmluvu so správcom.

6.3 Pri uchovávaní osobných údajov dodržiava správca Zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a súvisiacich noriem, ktorými sú predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation - GDPR). 6.4 Správca zhromažďuje niektoré nižšie špeci kované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre realizáciu práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu na adrese algysport.sk alebo pre rozvoj ponúkaných služieb a zdokonalenie ovládateľnosti tohto internetového obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atď .

6.5 Osobné údaje správca spracováva v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe

neautomatizovaným spôsobom.

6.6 Správca nezhromažďuje žiadne citlivé ani zvláštne osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch,

národnostnom rasovom alebo etnickom pôvode politických postojoch členstvo v politických stranách náboženskom vyznaní

6.7 Osobné údaje subjektu sú správcom spracovávané ako nevyhnutné na realizáciu práv a povinností plynúcich správcovi z

objednávok a kúpnych zmlúv, pričom objednávateľom alebo druhou zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Toto sa deje na základe čl. 6.1.B) a 6.1.c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré umožňujú plnenie zmluvy zo strany správcu a využitie služieb zo strany subjektu údajov, pričom sa jedná o súhlas typu OPT-OUT, prípadne špeciálne súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu algysport.sk. Subjekt osobných údajov udelením špeciálneho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a poučený o zákonnom spracovaní prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, a to najmä:

Právom požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,

Právom požadovať opravu svojich osobných údajov v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,

Právom požadovať vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,

Právom namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,

Právom na prenosnosť svojich osobných údajov,

Právom udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

Právom podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.8 Správca je oprávnený pozmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu algysport.sk.

6.9 Všetky osobné údaje získava správca od subjektov osobných údajov na základe dobrovoľnosti, s výnimkou údajov potrebných pre doloženie daňovej a účtovnej evidencie správcom orgánom verejnej moci alebo na plnenie záväzkov.

6.10 O vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov, alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže subjekt osobných údajov požiadať správcu emailom na adrese info@algysport.sk.

6.11 Správca zhromažďuje dáta len na základe zákonného dôvodu, dáta nutná k realizácii práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv uzatvorených so zákazníkom a subjektom osobných údajov v internetovom obchode algysport.sk. Ide o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodných vzťahov a zákonnej evidencie:

Meno a priezvisko (u rmy tiež jej názov, IČO a DIČ),

Adresa bydliska / fakturačná adresa,

Dodacia adresa,

E-mailová adresa,

Telefónne číslo.

Iné údaje alebo na iný účel, než je zákonný, správca nezhromažďuje. V prípadoch, keď by takéto údaje správcu zhromažďoval, sa tak deje na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu osobných údajov (napr. špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu algysport.sk.).

6.12 Správca sa zaväzuje, že nebude zverené osobné údaje opísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe (s výnimkou zmluvných spracovateľov správcu) ani pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom algysport.sk bez súhlasu dotknutej osobných údajov. Správca sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie subjektu osobných údajov a bez udania dôvodu jeho osobné dáta vymaže z databázy, ale s výnimkou tých, ktoré súvisia s povinnosťou identi kácie zákazníka s ohľadom na daňovú legislatívu a tých, ktoré sa nachádzajú v čase výmazu v zaistených zálohových databázach správcu.

6.13 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


7. Cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.algysport.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok. Prípadné obchodné spory sa riešia len a výlučne u miestne príslušných súdov spoločnosti ALGY SPORT s.r.o., tj. v Slovenskej republike. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.algysport.sk (http://www.algysport.sk) prevádzkovanom spoločnosťou ALGY SPORT s.r.o. od 23.5.2019.